Biên bản nghiệm thu phần móng Ruby 1 và 4


Biên bản nghiệm thu phần móng Ruby 2 và 3